Rode Kruis

+ Menslievendheid
+ Onpartijdigheid
+ Neutraliteit
+ Onafhankelijkheid
+ Vrijwilligheid
+ Eenheid
+ Algemeenheid

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Met miljoenen vrijwilligers wereldwijd zijn we altijd overal ter plaatse. Bij een ramp of gewapend conflict helpt het Rode Kruis direct. Evacuatie en eerste hulpverlening staan dan centraal, gericht op het redden van levens. Daarnaast zorgen we voor drinkwater, voedsel, medische hulp en onderdak. Ook herstellen we het contact tussen familieleden die elkaar in de chaos zijn kwijtgeraakt.

Maar het Rode Kruis doet meer. Ook voordat een ramp plaatsvindt zijn we actief. Onze vrijwilligers leven en werken in steden, dorpen en wijken. Dankzij deze sterke lokale verankering weten we wat er lokaal speelt en kunnen we de meest kwetsbare mensen bereiken. Samen met bewoners zetten we ons in om gemeenschappen te versterken en weerbaarder te maken. Een ramp is niet altijd te voorkomen, maar de gevolgen van een ramp zijn wel te beperken. Met goede voorbereiding redden we levens. En kunnen mensen ná een ramp weer snel hun dagelijks leven oppakken. Het liefst zoveel mogelijk op eigen kracht.

Ook in Nederland concentreren we onze hulpverlening rondom (mogelijke) noodsituaties. Dát is immers waar het bij het Rode Kruis ooit allemaal om begonnen is, en waar het in de kern nog steeds om draait. In geval van nood staan we paraat en ondersteunen we de hulpdiensten bij het verlenen van hulp. Maar we helpen mensen ook om zelf zo goed mogelijk te anticiperen en reageren op een noodsituatie. Dit doen we door hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ze zichzelf én anderen kunnen helpen. Zo geven we EHBO cursussen en voorlichting, en helpen we kwetsbare mensen hun netwerk te versterken. Dankzij onze lokale aanwezigheid en de onvoorwaardelijke inzet van meer dan 35.000 vrijwilligers leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijden van de grootste nood niemand alleen staat.

Grondbeginselen
We werken vanuit zeven grondbeginselen:
+ Menslievendheid
+ Onpartijdigheid
+ Neutraliteit
+ Onafhankelijkheid
+ Vrijwilligheid
+ Eenheid
+ Algemeenheid

Voor ons betekenen ze dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste moeten worden geholpen. Dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening hierbij niet terzake doet. Dat we geen kant kiezen in conflicten behalve die van de slachtoffers. Dat we ons niet laten leiden door overheden en hún voor- of afkeuren. Dat we onze hulp professioneel voorbereiden maar vrijwillig bieden. Dat we wereldwijd een beweging van Rode Kruis en Rode Halve Maan organisaties vormen die elkaar helpen en bijstaan op basis van gelijkwaardigheid.